61-65 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65 off

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kohaku,65 cm
Hendro Gumulia - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya
   

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Showa Sanshoku,64 cm
Eka Rahmat Setiadi - Surabaya
Handling: Good One Koi Farm - Surabaya
 Showa Sanshoku,61 cm
H Ali - Surabaya
Handling: Darpa Arta Koi - Surabaya
 

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Shiro Utsuri,65 cm
Hendro Gumulia - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya
 Shiro Utsuri,64 cm
Cheng Kwok Kwai - Surabaya
Handling: CKK Koi Farm - Surabaya
Shiro Utsuri,65 cm
Hendro Gumulia - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kawarimono,62 cm
Teddy Prasena - Palembang
Handling: Tasikigoi - Tasikmalaya
   

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Shusui,65 cm
Susantono - Medan
Handling: 2J Koi Shop - Surabaya
   

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kinginrin B,64 cm
Good One Koi - Surabaya
Handling: Good One Koi Farm - Surabaya
 Kinginrin B,63 cm
Juan - Malang
Handling: Fabian - Malang
 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Tancho,65 cm
David Edgar - Surabaya
Handling: San Cherry Koi Centre - Sukabumi
   
Hits: 1075